Isikuandmete kaitse põhimõtted

 • MTÜ Sana Teadliku Juhtimise Kool (TJK) pakub  laiale elanikkonnale suunatud koolitusi ja võib kokku puutuda oma teenuse osutamise käigus osalejate delikaatsete isikuandmetega, kuid ei koguta ega töödele neid.
 • Isikuandmed on andmed, mida TJK kogub üksikisikuga või asutustega sõlmitud lepingu täitmisel või nendega ühenduse võtmiseks.
 • Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Sana.
 • TJK kasutab oma igapäevases tegevuses volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejateks on MTÜ Sana koolitajad ja muud volitatud isikud, kellele MTÜ Sana on andnud lepingu alusel juhiseid andmete töötlemiseks enda nimel.
 • Koolitusel osalejal on õigus saada infot selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötlevad tema isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, mis kirjeldab, kuidas ning miks MTÜ Sana töötleb osalejate isikuandmeid. Täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda aadressile mtysana@gmail.com

MTÜ Sanakogub osalejate kohta järgmisi andmeid:

 • Kontaktandmed (nimi, e-aadress, telefon, maksja aadress), asutus ning isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse, tõendi või tulumaksu tagastuse saamise jaoks. Asutust palume täita juhul, kui osaleja eest tasub asutus. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
 • Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab MTÜ Sana selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita osaleja ja TJK vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks ja vajalike täpsustuste tegemiseks).
 • Osalejate kontaktandmeid kasutab TJK vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt. reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, infokiri jms. edastamiseks), kuid seda vaid juhul, kui osaleja on andnud selleks nõusoleku kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel. Infokirja saajal on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, klikates infokirja lõpus olevale lingile (unsubscribe) või saates vastavasisulise e-kirja aadressile kadri@teadlikjuhtimine.ee

MTÜ Sanatöötleb järgmisi isikuandmeid:

 • Koolituse nimetus; makstud koolitustasud (TJK kasutab neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks). Koolitusest osavõtt ja puudumise andmed (õppekava täitmisest tulenevalt otsustab TJK, kas isikule väljastatakse tõend või tunnistus).
 • Asutus on vajalik juhul kui asutus tasub koolitusel osaleja koolituskulud.
 • TJK töötleb kliendi andmeid tagasiside ankeetides. Hindame osalejate arvamust ning ankeetide abil saame tõsta oma teenuse kvaliteeti ning mõista paremini osalejate ootusi.       

MTÜ Sana jagab osalejate isikuandmeid järgmiselt:

 • Koolitusel osalejate kohta edastab TJK registreerimisvormil esitatud andmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-aadress, asutus, isikukood jm) koolitust läbiviivale koolitajale.
 • Tunnistuste väljastamisel saavad samas koolitusgrupis osalejad ligipääsu terve grupi tunnistustele (need digiallkirjastatakse ühes konteineris), mis tähendab osaleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi (see ei ole Eestis loetud delikaatseks isikuandmeks) nähtavust samas grupis õppinutele. Osaleja sooviavalduse korral väljastatakse tunnistus eraldi digiallkirjastatud konteineris, kui osaleja annab sellest teada hiljemalt kursuse viimasel kohtumisel.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumiga jagatakse koolitustel osalejate üldstatistikat (s.t. koolitustel osalejate üldarv, asutuste nimetusi ja koondarvu, mis ei võimalda osalenud isikuid identifitseerida).

MTÜ Sanasäilitab isikuandmeid

 • Lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

Õigus tutvuda andmetega

 • Koolitusel osalejal on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, saates vastavasisulise avalduse e-kirja aadressile mtysana@gmail.com