MTÜ Sana õppekorralduse alused

1. Koolitusele registreerumine

 • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab ekirja teel kadri@teadlikjuhtimine.ee ja või kodulehe kaudu registreerimivormil.  Registreerumisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja astunud seega lepingulisse suhtesse MTÜ-ga Sana (edaspidi Sana).
 • Koolitusele registreerunu kohustub koolitusele õigeaegselt kohale tulema ja kogu õppeprotsessis aktiivselt osalema    
 • Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
 • Sana-l on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades sellest kõiki koolitusele registreerunuid esimesel võimalusel.

2. Õppemaks

 • Koolitustasu tasutakse Sana poolt väljastatud arve alusel määratud kuupäevaks ning pangakontole. Arve saadetakse e-posti teel. Koolitustasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või kokkulepitud maksegraafiku alusel vahetult enne kursuse lõppu. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on TKE-il õigus osalejale tunnistust/tõendit mitte väljastada.

3. Koolitusest loobumine, katkestamine

 • Koolituse pooleli jätmisel koolitustasu ei tagastata, tervislikel põhjustel katkestamise korral      saab osaleja liituda mõne järgmise grupiga. Koolituse edasilükkamine on võimalik ainult üks kord. Juhul kui osaleja katkestab koolituse ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on osaleja kohustatud tasuma kursuse tervikarve, mis Sana poolt väljastati.
 • Koolitusest loobumine enne koolituse algust: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Sana e-kirja teel mtysana@gmail.com
  • kui loobumisest teatatakse rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 100% koolitustasust;
  • kui loobumisest teatatakse 3-7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse      50 % koolitustasust;
  • kui loobumisest teatatakse kuni 2 päeva enne koolituse toimumist, siis koolitustasu ei tagastata;
  • kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu kohale ega teata enda mitte osalemisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest (sõltumata sellest, kas arve on eelnevalt tasutud või mitte).

4. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

 • Sana-l on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse sellest e-kirja või telefoni teel esimesel võimalusel. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse osaleja soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.
 • Koolituse edasilükkumisel registreeritakse osaleja vastastikusel kokkuleppel järgmisesse gruppi. Juhul kui see ei sobi, siis tagastatakse osalejale makstud koolitustasu.

5. Õppemaks ja tulumaksutagastus

 • MTÜ Sana      õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Sana-le tasutud      koolituse õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksu tagastus (Tulumaksuseadus § 26, täpsemad tingimused leiab Eesti Maksu- ja Tolliametist“).
 • Tulumaksu tagastuse saamiseks peab arve tasuma sama isik, kellele arve on väljastatud ja kelle kohta on Sana-le vastavad andmed (k.a. isikukood) esitatud.

6. Õppekvaliteet

Sana koolitajad ja koostööpartnerid on usaldusväärsed professionaalid, kes arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega. Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:

 • MTÜ Sana koolitajad on      läbinud      koolitustele vastavad väljaõpped, mille kinnituseks on kvalifikatsiooni(de) tunnistused
 • MTÜ Sana koolitajad on kõik oma valdkonna eksperdid, kelle haridus, töö- ja/ või elukogemus ja täienduskoolitused toetavad      Sana koolituste läbiviimist.      Koolituste õppekavad koostame vajadustest lähtuvalt, toetudes Eesti hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad, kutsestandardid, riiklik  s vaimse tervise………
 • Kontaktõpe toimub ruumides, mis vastavad Töötervishoiu ja – ohutuse seaduses toodud nõuetele. Õpperuumid valitakse valgusküllased, õhurikkad ja soojad ning on varustatud koolituseks vajalike vahenditega. Õpe võib toimuda ka veebivahendusel.
 • Koolituse lõpus täidavad osalejad tagasisideankeedi. Kogutud andmeid analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava jm täiustamisel.
 • Õppekava alusel õppijatele, kes on ühises õppetöös osalenud vähemalt 75% mahus ja      teinud iseseisva tööd, väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus e-postiga; iseseisva töö mitte esitamisel väljastatakse tõend, alla 75% õppetöös osalemise kohta korral tõendit ei väljastata.

7. Muud tingimused

 • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad MTÜ Sana-le või koolitajale või muule viidatud õiguste omajale. Koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma MTÜ Sana kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
 • MTÜ-l on õigus keelduda koolitusteenuse osutamisest ilma põhjendusi esitamata.

Kursusele registreerudes ja arve tasumisega nõustub klient MTÜ Sana õppekorralduse alustes toodud tingimustega.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

 • Sana MTÜ      pakub       laiale elanikkonnale      suunatud koolitusi ja seega võib kokku puutuda oma teenuse pakkumise käigus osalejate delikaatsete isikuandmetega, kuid neid ei koguta ega töödelda.
 • Isikuandmed on andmed, mida Sana kogub üksikisikuga või asutustega sõlmitud lepingu täitmisel või nendega ühenduse võtmiseks.
 • Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sana.
 • Sana kasutab oma igapäevases tegevuses volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejateks on      Sana koolitajad ja muud volitatud isikud, kellele Sana on andnud lepingu alusel juhiseid andmete töötlemiseks Sana nimel.
 • Koolitusel osalejal on õigus saada infot selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötlevad tema isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, mis kirjeldab, kuidas ning miks Sana töötleb osalejate isikuandmeid. Täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda aadressile mtysana@gmail.com

Sanakogub osalejate kohta järgmisi andmeid:

 • Kontaktandmed (nimi, e-aadress, telefon, maksja aadress), asutus ning isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse, tõendi või tulumaksu tagastuse saamise jaoks. Aasutust palume täita juhul, kui osaleja eest tasub asutus. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
 • Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab Sana selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita osaleja ja      Sana vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks ja vajalike täpsustuste tegemiseks).
 • Osalejate kontaktandmeid kasutab Sana vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt. reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, infokiri jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui osaleja on andnud meile selleks nõusoleku kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel. Infokirja saajal on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, klikates infokirja lõpus olevale lingile (unsubscribe) või saates vastavasisulise e-kirja aadressilekadri@teadlikjuhtimine.ee

Sanatöötleb järgmisi isikuandmeid:

 • Koolituse nimetus;
 • makstud koolitustasud (Sana kasutab neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks Koolitusest osavõtt ja puudumise andmed (õppekava täitmisest tulenevalt otsustab Sana, kas isikule väljastatakse tõend või tunnistus).
 • Asutus on vajalik juhul kui asutus tasub koolitusel osaleja koolituskulud.
 • Sana töötleb kliendi andmeid tagasisideankeetides Hindame osalejate arvamust ning ankeetide abil saame tõsta oma teenuse kvaliteeti ning mõista paremini osalejate ootusi.       .

Sanajagab osalejate isikuandmeid järgmiselt:

 • Koolitusel osalejate kohta edastab      Sana registreerimisvormil esitatud andmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-aadress, asutus, isikukood jm) koolitust läbiviivale koolitajale.
 • Tunnistuste väljastamisel saavad samas koolitusgrupis osalejad ligipääsu terve grupi tunnistustele (need digiallkirjastatakse ühes konteineris), mis tähendab osaleja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi (see ei ole Eestis loetud delikaatseks isikuandmeks) nähtavust samas grupis õppinutele. Osaleja sooviavalduse korral väljastatakse tunnistus eraldi digiallkirjastatud konteineris, kui osaleja annab sellest teada hiljemalt kursuse viimasel kohtumisel.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumiga jagatakse koolitustel osalejate üldstatistikat (s.t. koolitustel osalejate üldarv, asutuste nimetusi ja koondarvu, mis ei võimalda osalenud isikuid identifitseerida).

Sanasäilitab isikuandmeid

 • Lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

Õigus tutvuda andmetega

 • Osalejal on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, saates vastavasisulise avalduse e-kirja aadressile mtysana@gmail.com

MTÜ Sanaõppekavad:

Vaimse tervise hoidmine meeskonna erinevates arenguetappides

Teadveloleku baaskursus